CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI  2019

 11. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI  2019
 
11. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže

- pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
- pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním 
  a špeciálnych škôl   

Usporiadatelia:
 
Vyhlasovateľ:     Múzeum SNP, Banská Bystrica
              Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
   
Hlavní partneri:     Banskobystrický samosprávny kraj     
Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica
                               Mestský úrad Banská Bystrica

Mediálni partneri:   Ročenka odbojárov, Bojovník


Témy: 

Čo by ma najviac potešilo
Hrdinovia sa nerodia iba v boji
Domov si každý predstavuje inak
Sloboda nie je samozrejmosť, v Povstaní za ňu mnoho ľudí zaplatilo životom
Si mojím vzorom        

Súťažné kategórie: 
 1. kategória:
 - žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl                   
  
2. kategória:  
- žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií

3. kategória: 
- študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe.
Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Poslanie súťaže:
Cesty za poznaním minulosti je 11. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 75. výročia SNP a 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Plynule nadväzuje na 10. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2018. Stretla sa s pozitívnym ohlasom medzi mladými tvorcami a ich pedagógmi. Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.                                                                             

Priebeh, podmienky súťaže:

Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať poštou najneskôr do 30. 4. 2019 na adresu:

Múzeum SNP
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica

Obálku je potrebné označiť nápisom „Cesty za poznaním minulosti 2019“!

Prosím zaslať všetky literárne práce aj e-mailom na adresu: boris.vigas@muzeumsnp.sk Každá literárna práca v elektronickej podobe musí obsahovať aj základné údaje ! (meno a priezvisko autora, adresu školy, e-mail, telefón, vek, kategória, pedagóg, súťažná téma)
                                                                                      
Súťaž je jednokolová
Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského  kola sa uskutoční 2 júnový týždeň.
Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a e-mailom.
Ocenené výtvarné práce budú vystavené v Múzeu SNP a literárne práce budú prezentované v partnerských médiách. 
Priebeh  a vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na internetových stránkach Múzea SNP - www.muzeumsnp.sk

Dôležité dátumy
Vyhlásenie súťaže:                                          február 2019
Uzávierka  súťaže:                                          30. apríl  2019
Vyhodnotenie súťaže :                                    2. júnový týždeň 2019

Zasielané práce do literárnej a výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
- meno, priezvisko autora
- škola
- adresa školy
- mesto/kraj
- e-mail
- telefón
- vek
- muž/žena
- kategória
- pedagóg
- súťažná téma
Tabuľka na označenie prác sa dá stiahnuť zo stránky www.muzeumsnp.sk


V literárnej súťaži môžete využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie, opis, interview, fejtón, esej). 
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu. 
Práca musí zodpovedať téme.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie nekomerčné aktivity a ich reprodukciu v tlači.


Kontaktná osoba:
Mgr. Boris Vigaš
e-mail: boris.vigas@muzeumsnp.sk
tel. číslo: +421918 899 408

 
 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria