MicrosoftTeams Office - prihlásenie

                     

Sledujte nás i tu...

     

             

 

 

 

#gymnazium_myjava

 

 

Pondelok 30. 11. 2020

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Na základe rozhodnutia ministra sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • To, že naši študenti sú veľmi šikovní, je zrejmé z ich výsledkov v škole, na súťažiach ako i prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

  Okrem toho ale dokazujú svoju výnimočnosť i v mimoškolských aktivitách a jednou z najobľúbenejších je DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). V minulom školskom roku sa do jednotlivých úrovní tohto rozvojového programu pre mladých vo veku 14 – 24 rokov zapojilo 48 študentov. Určili si veľké ciele a výzvy v športe, talente a dobrovoľníctve. Nebolo to určite ľahké splniť náročné úlohy, ale výsledok je krásny – 14x bronz, 13x striebro a 5x zlato. Online ceremóniu pre absolventov programu si môžete pozrieť v pondelok 26. októbra od 17,00 hod na tomto linku:

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách a všetci žiaci našej školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

 • Dozor na internáte je až do štvrtka 15.10.2020 zabezpečený celodenne.

  Konkrétny termín vyzdvihnutia si osobných vecí z izeb si dohodnite telefonicky s pani vychovávateľkami.

 • Od 12.10.2020 sa preruší vyučovanie na stredných školách a stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok. Zároveň vyzývame žiakov, aby necestovali na internát.

  O platom rozvrhu hodín budú žiaci informovaní prostredníctvom správy na Edupage.

 • Prosíme všetkých stravníkov, aby zobrali na vedomie a dodržiavali nasledovné pokyny:

  1. prihlásený je automaticky každý stravník na celý mesiac;

  2. ak niekto nechce odoberať stravu napr. každý pondelok, môže to nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá ho na všetky pondelky zo stravy odhlási;

  3. odhlášky zo stravy treba uplatniť najneskôr deň vopred do 13:00 hod., a to:

  3.1 elektronicky cez internet na www.strava.cz;

  3.2 písomne do schránky pri kancelárii;

  3.3 telefonicky na č.t. 034/621 34 62.

 • Rodičia prichádzajúci na rodičovské združenie 24.9.2020 musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom a použiť na ruky dezinfekciu umiestnenú pri vchode.

  So sebou si prinesú vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti Toto prehlásenie odovzdajú v triedach triednym učiteľom.

  V prípade akýchkoľvek zmien ohľadom rodičovského združenia Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

 • Aktualizované pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR.

 • Oznamujeme, že vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

  Príloha: Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 24.9.2020 o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

  Súčasťou združenia bude voľba zástupcov rodičov do Rodičovskej rady a do Rady školy. Rodičia, ktorí majú záujem kandidovať za člena Rady školy, oznámte, prosím, túto skutočnosť riaditeľke školy v termíne do 21.9.2020

  Prvé zasadnutie novozvolenej Rodičovskej rady prebehne o 16.30 hod. v riaditeľni.

  .

 • Povinnosť preventívneho nosenia rúšok v škole sa predĺžila do prvého októbra 2020. Nosenie rúšok je povinné v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

  Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Prikladáme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.09.2020.

 • Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorého cieľom je ochrana zdravia a ľudí. Sú v ňom uvedené výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v termíne od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 do 18:00 hod. pre:

  - žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

  - žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Príloha: Opatrenia UVZ SR

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8.15 hod. v jednotlivých triedach školy.

  Žiakov prvých ročníkov a primy vyzdvihnú pri vchode do budovy triedni učitelia. Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy povolený nemajú.

  Žiadame všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali Pokyny riaditeľky školy, Manuál MŠ a dodržiavali nasledovné opatrenia:

  - každý žiak musí mať v priestoroch školy chránené horné dýchacie cesty rúškom,

  - ak má žiak zdravotné problémy (napr. astmu), môže byť rúško nahradené ochranným štítom,

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria