MicrosoftTeams Office - prihlásenie

                     

Sledujte nás i tu...

     

             

 

 

 

#gymnazium_myjava

 

 

Utorok 11. 8. 2020

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Vyhodnotenie súťaže KLOKAN 2020

  V tomto školskom roku sa neuskutočnili vyššie kolá viacerých tradičných súťaží. Jednou z výnimiek bola medzinárodná matematická súťaž KLOKAN, ktorá prebehla v polovici júna online formou. Súťažilo spolu 46 žiakov gymnázia, pričom trinásti boli úspešnými riešiteľmi: Balážová Petra a Londáková Alžbeta zo sekundy; Kulíšková Tamara, Viskupová Eva a Závodský Hubert z kvinty; Babiarová Viktória z I.B; Boháč Viliam a Pribiš Andrej zo sexty; Bouma Christopher z II.B; Šlahor Michal z II.A; Plešová Soňa zo septimy; Cibula Dominik a Šiška Branislav z V.B. Diplomy a ceny úspešným riešiteľom pošlú organizátori v septembri. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Žiadame všetkých žiakov, ktorí sa budú stravovať v šk. roku 2020/2021, aby priniesli vyplnený a podpísaný Zápisný lístok triednym učiteľom v dňoch 29.-30.6.2020.

  Zápisný lístok musia priniesť všetci žiaci, ktorí

  1/ sa budú stravovať i naďalej

  2/ sa nestravovali a chcú sa stravovať

  3/ sa stravovali a nebudú sa stravovať (vtedy lístok funguje ako odhláška)

 • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 o obnovení školského vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch s účinnosťou od 22. júna 2020 a v súlade s usmernením k otváraniu stredných škôl v zriad’ovatel’skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja obnovujeme prevádzku školy podľa nasledovného harmonogramu:

  22.06.2020 – 24.06.2020: vyučovanie do 12,00 hod. (vyučujúci zmonitorujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov nadobudnuté počas dištančného vzdelávania a spolu so žiakmi vyhodnotia dištančné vzdelávanie), klasifikačná porada 24.06.2020

 • Riaditeľstvo Gymnázia Myjava oznamuje, že od pondelka 22.6.2020 bude obnovené vyučovanie.

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný

  - preukázať sa vyplneným vyhlásením, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

  - chrániť si horné dýchacie cesty vhodným prekrytím,

  - vydezinfikovať si ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom,

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu do 12.00 hod.

  Internát i školská jedáleň budú zatvorené.

 • V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme informáciu, že Gymnázium Myjava má 100 % naplnenosť tried v obidvoch odboroch (7902 J gymnázium aj 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium) a na škole sa neuskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

 • Na prelome mája a júna 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biologickej olympiády. V čase pandémie sa súťaž uskutočnila dištančne. Súťažiaci zaslali už do krajského kola okrem svojej práce aj videonahrávku jej prezentácie. Naša škola mala zastúpenie v kategórii B, ktorú hodnotili vyučujúce z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Študent z 2.A, Tobiáš Hôždala, sa v prvej časti dostal medzi päť najlepších, ktorí sa dňa 2.6.2020 spoločne s komisiou stretli v diskusii prostredníctvom videokonferencie. So svojou prácou, ktorej cieľom bolo otestovať vplyv L-Citrulínu na svalovú vytrvalosť a monitorovať postupné zvýšenie alebo zníženie výkonnosti na 3 zvolených cvikoch, obsadil nádherné 3.miesto. Výsledková listina.

 • V súlade s Rozhodnutím číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme počet obsadených a počet voľných miest v jednotlivých odboroch, a to nasledovne:

  odbor počet miest

  kód názov obsadených voľných

 • 2Z dôvodu mimoriadnej situácie prerušenia vyučovania Vás žiadame, aby žiaci, ktorí sa budú naďalej stravovať i v šk. roku 2020/2021, priniesli vyplnený a podpísaný Zápisný lístok na začiatku školského roka (2.9.2020).

  V prípade:

  1. ak sa žiak stravoval, ale už od 2.9.2020 nemá záujem naďalej odoberať stravu
  2. ak sa žiak nestravoval, ale od 2.9.2020 má záujem odoberať stravu

  prosím o zaslanie zápisného lístka, najneskôr do 30.6.2020, mailom na adresu: sj.gymnaziummyjava@gmail.com

  Ak svoje dieťa včas neodhlásite zo stravy, automaticky zostane v programe Stravné prihlásené aj na školský rok 2020/2021.

 • Oznamujeme zákonným zástupcom uchádzačov o 8-ročné štúdium, že prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 1. termín: 15. jún 2020 a 2. termín: 18. jún 2020. Pozvánku na prijímacie skúšky zašleme poštou.

 • Oznamujeme zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium, že Rozhodnutia o neprijatí nemusia prísť prevziať do školy osobne, ale budú im zaslané poštou. Ak uchádzači majú naďalej záujem študovať na našej škole, chceli by sme požiadať ich zákonných zástupcov, aby čo najskôr podali odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. Vzory odvolaní nájdete v nasledujúcich linkoch podľa odborov:

  4_rocne_studium_odvolanie

  5_rocne_bilingvalne_studium_odvolanie

  Vyplnené a podpísané odvolanie pošlite, prosím, čo najskôr mailom na adresu info@gymmy.tsk.sk Ďakujeme.

 • Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole v 4-ročnom i 5-ročnom vzdelávacom programe, že v piatok, t. j. 22.05.2020 zverejníme výsledky prijímacieho konania podľa jednotlivých odborov na základe pridelených kódov.

  Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby si prišli do školy na sekretariát vyzdvihnúť rozhodnutia o prijatí žiaka na štúdium v dňoch 22.05.2020 (t. j. piatok) a 25.05.2020 (t. j. pondelok) v čase od 07.30 hod. do 16.00 hod., kde dostanú informáciu aj o kódovom čísle uchádzača i ďalšie informácie k štúdiu.

 • Video triedy oktáva vyvolá krásne spomienky i úsmev na perách...

  Milí študenti teraz už bývalej oktávy, prajeme Vám úspešné vykročenie do života, veľa zdravia a veľa šťastia na vysokých školách.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria