MicrosoftTeams Office - prihlásenie

                     

Sledujte nás i tu...

     

             

 

 

 

#gymnazium_myjava

 

 

Štvrtok 24. 9. 2020

Vitajte na našich stránkach. Tu nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie o našej škole a všetkých formách štúdia. Naše gymnázium ponúka študentom klasické 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium a od roku 2011 aj 5-ročné bilingválne anglické štúdium.

Aktuálne

 • Rodičia prichádzajúci na rodičovské združenie 24.9.2020 musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom a použiť na ruky dezinfekciu umiestnenú pri vchode.

  So sebou si prinesú vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti Toto prehlásenie odovzdajú v triedach triednym učiteľom.

  V prípade akýchkoľvek zmien ohľadom rodičovského združenia Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

 • Aktualizované pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR.

 • Oznamujeme, že vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

  Príloha: Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 24.9.2020 o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

  Súčasťou združenia bude voľba zástupcov rodičov do Rodičovskej rady a do Rady školy. Rodičia, ktorí majú záujem kandidovať za člena Rady školy, oznámte, prosím, túto skutočnosť riaditeľke školy v termíne do 21.9.2020

  Prvé zasadnutie novozvolenej Rodičovskej rady prebehne o 16.30 hod. v riaditeľni.

  .

 • Povinnosť preventívneho nosenia rúšok v škole sa predĺžila do prvého októbra 2020. Nosenie rúšok je povinné v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

  Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Prikladáme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.09.2020.

 • Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorého cieľom je ochrana zdravia a ľudí. Sú v ňom uvedené výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v termíne od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 do 18:00 hod. pre:

  - žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

  - žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Príloha: Opatrenia UVZ SR

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8.15 hod. v jednotlivých triedach školy.

  Žiakov prvých ročníkov a primy vyzdvihnú pri vchode do budovy triedni učitelia. Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy povolený nemajú.

  Žiadame všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali Pokyny riaditeľky školy, Manuál MŠ a dodržiavali nasledovné opatrenia:

  - každý žiak musí mať v priestoroch školy chránené horné dýchacie cesty rúškom,

  - ak má žiak zdravotné problémy (napr. astmu), môže byť rúško nahradené ochranným štítom,

 • Pokyny upravujúce podmienky vzdelávania od 1.9.2020

  Vážení študenti, milí rodičia, do pozornosti vám dávame Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR

 • Oznam pre stravníkov GyMy

  Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 2.9.2020 pri výdaji obedov musia používať idetifikačné čipy, ktoré im slúžia na evidenciu dochádzky. Obedové čipové karty sa už používať nebudú a sú nevratné.

 • Oznam v súvislosti so začiatkom školského vyučovania v šk.roku 2020/2021:

  Pri nástupe prinesie žiak do školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave Tieto vyhlásenia vyzbierajú v triedach triedni učitelia.

  Informujeme žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 • Vyhodnotenie súťaže KLOKAN 2020

  V tomto školskom roku sa neuskutočnili vyššie kolá viacerých tradičných súťaží. Jednou z výnimiek bola medzinárodná matematická súťaž KLOKAN, ktorá prebehla v polovici júna online formou. Súťažilo spolu 46 žiakov gymnázia, pričom trinásti boli úspešnými riešiteľmi: Balážová Petra a Londáková Alžbeta zo sekundy; Kulíšková Tamara, Viskupová Eva a Závodský Hubert z kvinty; Babiarová Viktória z I.B; Boháč Viliam a Pribiš Andrej zo sexty; Bouma Christopher z II.B; Šlahor Michal z II.A; Plešová Soňa zo septimy; Cibula Dominik a Šiška Branislav z V.B. Diplomy a ceny úspešným riešiteľom pošlú organizátori v septembri. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Žiadame všetkých žiakov, ktorí sa budú stravovať v šk. roku 2020/2021, aby priniesli vyplnený a podpísaný Zápisný lístok triednym učiteľom v dňoch 29.-30.6.2020.

  Zápisný lístok musia priniesť všetci žiaci, ktorí

  1/ sa budú stravovať i naďalej

  2/ sa nestravovali a chcú sa stravovať

  3/ sa stravovali a nebudú sa stravovať (vtedy lístok funguje ako odhláška)

 • V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 o obnovení školského vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch s účinnosťou od 22. júna 2020 a v súlade s usmernením k otváraniu stredných škôl v zriad’ovatel’skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja obnovujeme prevádzku školy podľa nasledovného harmonogramu:

  22.06.2020 – 24.06.2020: vyučovanie do 12,00 hod. (vyučujúci zmonitorujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov nadobudnuté počas dištančného vzdelávania a spolu so žiakmi vyhodnotia dištančné vzdelávanie), klasifikačná porada 24.06.2020

 • Riaditeľstvo Gymnázia Myjava oznamuje, že od pondelka 22.6.2020 bude obnovené vyučovanie.

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný

  - preukázať sa vyplneným vyhlásením, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

  - chrániť si horné dýchacie cesty vhodným prekrytím,

  - vydezinfikovať si ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom,

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu do 12.00 hod.

  Internát i školská jedáleň budú zatvorené.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria