Maturita 2022

Základné informácie o Maturite 2022

Organizáciu maturitej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011. 

Od 1.9.2012 nadobúda účinnosť nové znenie §15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmena a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školkách v znení vyhlášky č. 209/2011

Žiaci nášho gymnázia maturujú povinne zo 4 premetov, v poradí:

1. slovenský jazyk,

2. cudzí jazyka na úrovni B2 (žiaci bilingválnych tried príslušný jazyk na úrovni C1).

3. predmet si žiaci vyberajú zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (okrem cudzích jazykov), v ktorom mali súčet týždenných hodinových dotácii počas štúdia najmenej 6 hodín,

4. predmet na maturitnej skúške je ľubovoľný (ak si žiak vyberie cudzí jazyk, môže ho vykonať na úrovni B1, reps. B2).

Dobrovoľnú maturitnú skúšku môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch 

 • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra - elektronická a papierová forma
 • 16. marec 2022 (streda) – cudzí jazyk
 • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika - elektronická forma

 

Cieľové požiadavky k maturite platné od 2018/2019

Všetky informácie k MS 2021 nájdete  na www.nucem.sk

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Štátny vzdelávaci program pre 4 a 5-ročné gymnáziá

Štátny vzdelávací program pre 8-ročné gymnáziá

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria