Maturita 2024

Základné informácie o Maturite 2024 na www. nivam.sk v hornom menu Merania - Maturita

Zverejnenie tém

BIO_A     BIO_S          GEO

ANJ_B2     ANJ_C1     NEJ_B1     NEJ_B2     RUJ_B2

FYZ    MAT_S    INF

DEJ_A     DEJ_S    OBN_A   OBN_S     SJL

 

Organizáciu maturitej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 74 (5) Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

 

Predmetmi maturitnej skúšky v gymnáziu sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk a

c) dva voliteľné predmety, pričom jedným voliteľným predmetom je vyučovací predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu najmenej šesť vyučovacích hodín. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

Dobrovoľnú maturitnú skúšku môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom_2023_24 sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch 

 • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 • 13. marec 2024 (streda) – cudzí jazyk
 • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

 

Všetky informácie k externej časti MS 2024 nájdete na www.nivam.sk

Cieľové požiadavky k maturite platné od 2018/2019

 

Štátny vzdelávaci program pre 4 a 5-ročné gymnáziá

 

Štátny vzdelávací program pre 8-ročné gymnáziá

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria