Maturita 2023

Základné informácie o Maturite 2023

Organizáciu maturitej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 74 (5) Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

 

Predmetmi maturitnej skúšky v gymnáziu sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk a

c) dva voliteľné predmety, pričom jedným voliteľným predmetom je vyučovací predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu najmenej šesť vyučovacích hodín. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

Dobrovoľnú maturitnú skúšku môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/23 sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch 

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra - elektronická a papierová forma
 • 15. marec 2023 (streda) – cudzí jazyk
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika - elektronická forma

 

Všetky informácie k externej časti MS 2023 nájdete na www.nivam.sk

Cieľové požiadavky k maturite platné od 2018/2019

 

Štátny vzdelávaci program pre 4 a 5-ročné gymnáziá

Štátny vzdelávací program pre 8-ročné gymnáziá

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria