Informácie o rámcovom učebnom pláne

 

Rámcový učebný plán

Od školského roka 2003/2004 na našom gymnáziu vyučujeme podľa rámcového učebného plánu (RÚP) v 4-ročnom, 5 - ročnom i 8-ročnom štúdiu. RÚP odsúhlasila pedagogická rada i Rada školy. Vo väčšine predmetov sa učivo dané osnovami preberie v 1. až 3.(7. resp. 4.) ročníku, čím sa vytvorí dostatočný priestor na možnosť výberu predmetov v maturitnom ročníku. Študenti si v maturitnom ročníku vyberajú 18 hodín výuky podľa svojho záujmu, najčastejšie to sú predmety maturitnej skúšky resp. prijímacej skúšky na vysoké školy. Cieľom RÚP je umožniť výraznejšiu vnútornú diferenciáciu štúdia, väčšiu voliteľnosť učebných predmetov žiakmi, lepšie a efektívnejšie zabezpečiť štúdium podľa záujmov a potrieb žiakov, najmä z hľadiska ich prípravy na štúdium na vysokých školách a na maturitné skúšky.

Študent môže ísť maturovať len z predmetu, ktorý sa nachádza v Školskom vzdelávacom programe a v ktorom sa vzdelával.

Predmety maturitnej skúšky súslovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk na úrovni B2 (resp. C1 u bilingválnych študentov) a ďalšie dva voliteľné predmety (prípadne piaty alebo šiesty dobrovoľný maturitný predmet). Tretí maturitný predmet môže byť volený len z predmetov, v ktorých mal študent súčet týždenných hodinových dotácií počas celého štúdia na gymy najmenej 6 hodín. Štvrtý predmet si môžu zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom nie je obmedzená hodinová dotácia, ale musí byť v zozname maturitných predmetov a musí byť v Školskom vzdelávacom programe školy. Druhý cudzí jazyk, ktorý si študent môže zvoliť len ako 4. maturitný predmet alebo ako dobrovoľný maturitný predmet má len ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2.

Koncepcia rámcového učebného plánu

1. V maturitnom ročníku sú povinné predmetyrozsahu 12 hodín: SJL, TSV, cudzí jazyk

2. Žiak je povinný si zvoliť 18 hod. z voliteľných predmetov

    a/ volí si 3 štvorhodinové voliteľné predmety = 12 hod. z ponuky predmetov

    b/ volí si 3 dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) = 6 hod. z ponuky seminárov a cvičení

 

Prihlášku na všetky voliteľné  predmety (štvor aj dvojhodinové) pošleme budúcim maturantom cez anketový systém EduPage. Žiaci si cez tento systém navolia predmety do konca februára.

Zmenu zvolených predmetov (seminárov) môžu žiaci uskutočniť do konca septembra iba v tom prípade, ak tým nenarušia aktuálny rozvrh a zostavu predmetov.

 

Prezentácia RUP

 

Zoznam voliteľných predmetov

          

 

4 - hodinové predmety:

DEJ S, OBN S, OBN A, MAT, FYZ, CHE, BIO S, BIO A, GEO, INF, RAJ B2, RAJ C1, NEJ, FRJ, RUJ

2 - hodinové semináre:

EKO - ekonomika (vhodé pre maturantov z OBN), MVS - matematika na VŠ, SMB - seminár z matematiky pre bilingválov, CVM - cvičenia z matematiky, SEF - seminár z fyziky, SEC - seminár z chémie, CVB - cvičenia z biológie v SLJ, CBA - cvičenia z biológie v ANJ, SEG - seminár z geografie, CVI - cvičenia z informatiky, KNJ - konverzácia v NEJ, KFJ - konverzácia vo FRJ, KRJ - konverzácia v RUJ, LIS - lterárny seminár, SED A - seminár z dejepisu v ANJ 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria