• Oznam pre rodičov, ktorí sa zúčastnia na rodičovskom združení

  Rodičia prichádzajúci na rodičovské združenie 24.9.2020 musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom a použiť na ruky dezinfekciu umiestnenú pri vchode.

  So sebou si prinesú vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti Toto prehlásenie odovzdajú v triedach triednym učiteľom.

  V prípade akýchkoľvek zmien ohľadom rodičovského združenia Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

 • Aktualizované pokyny

  Aktualizované pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR. 

 • Oznam pre návštevníkov školy

  Oznamujeme, že vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

  Príloha: Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 24.9.2020 o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

  Súčasťou združenia bude voľba zástupcov rodičov do Rodičovskej rady a do Rady školy. Rodičia, ktorí majú záujem kandidovať za člena Rady školy, oznámte, prosím, túto skutočnosť riaditeľke školy v termíne do 21.9.2020

  Prvé zasadnutie novozvolenej Rodičovskej rady prebehne o 16.30 hod. v riaditeľni.

  .

 • Oznam

  Povinnosť preventívneho nosenia rúšok v škole sa predĺžila do prvého októbra 2020. Nosenie rúšok je povinné v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

  Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Prikladáme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.09.2020.

 • Opatrenie hlavného hygienika

  Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorého cieľom je ochrana zdravia a ľudí. Sú v ňom uvedené výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v termíne od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 do 18:00 hod. pre

  - žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

  - žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Príloha: Opatrenia UVZ SR

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8.15 hod. v jednotlivých triedach školy.

  Žiakov prvých ročníkov a primy vyzdvihnú pri vchode do budovy triedni učitelia. Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy povolený nemajú.

  Žiadame všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali Pokyny riaditeľky školyManuál MŠ a dodržiavali nasledovné opatrenia:

  - každý žiak musí mať v priestoroch školy chránené horné dýchacie cesty rúškom,

  - ak má žiak zdravotné problémy (napr. astmu), môže byť rúško nahradené ochranným štítom,

  - každý žiak musí mať so sebou náhradné ochranné rúško a hygienické vreckovky,

  - každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy vyplnené tlačivo  "Zdravotný dotazník a vyhlásenie  zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu" , toto Vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi,

  - ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 dni, je povinný priniesť vyplnené tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti"  • Pokyny upravujúce podmienky vzdelávania od 1.9.2020

  Pokyny upravujúce podmienky vzdelávania od 1.9.2020

  Vážení študenti, milí rodičia, do pozornosti vám dávame Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR

 • Oznam pre stravníkov GyMy

  Oznam pre stravníkov GyMy

  Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 2.9.2020 pri výdaji  obedov musia používať idetifikačné čipy, ktoré im slúžia na evidenciu dochádzky. Obedové čipové karty sa už používať nebudú a sú nevratné.

 • Oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

  Oznam v súvislosti so začiatkom školského vyučovania v šk.roku 2020/2021:

  Pri nástupe prinesie žiak do školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave Tieto vyhlásenia vyzbierajú v triedach triedni učitelia.

  Informujeme žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Vyhodnotenie súťaže KLOKAN 2020

  Vyhodnotenie súťaže KLOKAN 2020

  V tomto školskom roku sa neuskutočnili vyššie kolá viacerých tradičných súťaží. Jednou z výnimiek bola medzinárodná matematická súťaž KLOKAN, ktorá prebehla v polovici júna online formou. Súťažilo spolu 46 žiakov gymnázia, pričom trinásti boli úspešnými riešiteľmi: Balážová Petra a Londáková Alžbeta zo sekundy; Kulíšková Tamara, Viskupová Eva a Závodský Hubert z kvinty; Babiarová Viktória z I.B; Boháč Viliam a Pribiš Andrej zo sexty; Bouma Christopher z II.B; Šlahor Michal z II.A; Plešová Soňa zo septimy; Cibula Dominik a Šiška Branislav z V.B. Diplomy a ceny úspešným riešiteľom pošlú organizátori v septembri. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Oznam

  Žiadame všetkých žiakov, ktorí sa budú stravovať v šk. roku 2020/2021, aby priniesli vyplnený a podpísaný Zápisný lístok triednym učiteľom v dňoch 29.-30.6.2020.

  Zápisný lístok musia priniesť všetci žiaci, ktorí

  1/ sa budú stravovať i naďalej

  2/ sa nestravovali a chcú sa stravovať 

  3/ sa stravovali a nebudú sa stravovať (vtedy lístok funguje ako odhláška)

 • Dôležitý oznam pre žiakov i rodičov o organizácii vyučovania do konca školského roku 2019/2020

  V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 o obnovení školského vyučovania vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch s účinnosťou od 22. júna 2020 a v súlade s usmernením k otváraniu stredných škôl v zriad’ovatel’skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja obnovujeme prevádzku školy podľa nasledovného harmonogramu:

  22.06.2020 – 24.06.2020: vyučovanie do 12,00 hod. (vyučujúci zmonitorujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov nadobudnuté počas dištančného vzdelávania a spolu so žiakmi vyhodnotia dištančné vzdelávanie), klasifikačná porada 24.06.2020

  25.06.2020 – 26.06.2020: účelové cvičenia, športové aktivity, laboratórne cvičenia, projektové dni zamerané na socializáciu žiakov a uvedomenie si prekonávania dôsledkov mimoriadneho obdobia a situácií v tomto školskom roku

  29.06.2020: odovzdávanie učebníc

  30.06.2020: odovzdávanie vysvedčení

  Školská jedáleň nebude v uvedených dňoch zabezpečovať stravovanie žiakov!!!

  Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole prostredníctvom triedneho učiteľa účasť žiaka na aktivitách. Ak zákonný zástupca žiaka nesúhlasí s účasťou žiaka na aktivitách v škole z bezpečnostných alebo iných dôvodov, oznámi svoje rozhodnutie a dôvod triednemu učiteľovi svojho dieťaťa. 

  V prípade neúčasti žiaka na aktivitách v škole je zákonný zástupca povinný zabezpečiť odovzdanie učebníc svojho dieťaťa dňa 29.06.2020 individuálne v čase 8.00-12.00 hod. (po dohode s triednym učiteľom)Rovnako si môže žiak alebo jeho zákonný zástupca prevziať individuálne aj vysvedčenie v utorok 30.06.2020 v čase 8.00-12.00 hod. (po dohode s triednym učiteľom).

  Ak žiak nastúpi do školy, bude zákonný zástupca povinný vytlačiť si, vyplniť a podpísať vyhlásenie, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ďalej bude zákonný zástupca povinný zabezpečiť dieťaťu 2 rúška a 1 balíček jednorazových hygienických vreckoviek na každý deň účasti na aktivitách v škole.

 • Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium 2020/2021

 • Vyučovanie obnovené

  Riaditeľstvo Gymnázia Myjava oznamuje, že od pondelka 22.6.2020 bude obnovené vyučovanie.

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný

  - preukázať sa vyplneným vyhlásením, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

  - chrániť si horné dýchacie cesty vhodným prekrytím,

  - vydezinfikovať si ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom,

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu do 12.00 hod.

   Internát i školská jedáleň budú zatvorené.

 • 100 % naplnenosť tried

  V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme informáciu, že Gymnázium Myjava má 100 % naplnenosť tried v obidvoch odboroch (7902 J gymnázium aj 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium) a na škole sa neuskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).  

 • Bronzová medaila z celoslovenského kola Biologickej olympiády

  Na prelome mája a júna 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biologickej olympiády. V čase pandémie sa súťaž uskutočnila dištančne. Súťažiaci zaslali už do krajského kola okrem svojej práce aj videonahrávku jej prezentácie. Naša škola mala zastúpenie v kategórii B, ktorú hodnotili vyučujúce z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Študent z 2.A, Tobiáš Hôždala, sa v prvej časti dostal medzi päť najlepších, ktorí sa dňa 2.6.2020 spoločne s komisiou  stretli v diskusii prostredníctvom videokonferencie. So svojou prácou, ktorej cieľom bolo otestovať vplyv L-Citrulínu na svalovú vytrvalosť a monitorovať postupné zvýšenie alebo zníženie výkonnosti na 3 zvolených cvikoch, obsadil nádherné 3.miesto. Výsledková listina. 

  Za úspešnú reprezentáciu školy Tobiášovi srdečne blahoželáme. Blahoželáme a ďakujeme i PaedDr. Ľubošovi Vydarenému, ktorý ho na súťaž pripravoval.

 • Počet obsadených a počet voľných miest

  V súlade s Rozhodnutím číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme počet obsadených a počet voľných miest v jednotlivých odboroch, a to nasledovne:

  odbor                                                                                 počet  miest

  kód               názov                                                obsadených             voľných

  7902 J          gymnázium (4-ročné štúdium)                 30                            0

  7902 J 74     gymnázium - bilingválne štúdium            28                             0

   

 • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

  2Z dôvodu mimoriadnej situácie prerušenia vyučovania Vás žiadame, aby žiaci, ktorí sa budú naďalej stravovať i v šk. roku 2020/2021, priniesli vyplnený a podpísaný Zápisný lístok na začiatku školského roka (2.9.2020).

  V prípade:

  1. ak sa žiak stravoval, ale už od 2.9.2020 nemá záujem naďalej odoberať stravu
  2. ak sa žiak nestravoval, ale od 2.9.2020 má záujem odoberať stravu

  prosím o zaslanie zápisného lístka, najneskôr do 30.6.2020, mailom na adresu: sj.gymnaziummyjava@gmail.com

  Ak svoje dieťa včas neodhlásite zo stravy, automaticky zostane v programe Stravné prihlásené aj na školský rok 2020/2021.

  Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   

   

 • Oznam pre uchádzačov o 8-ročné štúdium

  Oznamujeme zákonným zástupcom uchádzačov o 8-ročné štúdium, že prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 1. termín: 15. jún 2020 a 2. termín: 18. jún 2020. Pozvánku na prijímacie skúšky zašleme poštou.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria