• Kritériá hodnotenia žiakov pri dištančnom vzdelávaní

 • Jesenné prázdniny

  Na základe rozhodnutia ministra sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • Úspešný ročník DofE a online ceremónia

  To, že naši študenti sú veľmi šikovní, je zrejmé z ich výsledkov v škole, na súťažiach ako i prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

  Okrem toho ale dokazujú svoju výnimočnosť i v mimoškolských aktivitách a jednou z najobľúbenejších je DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). V minulom školskom roku sa do jednotlivých úrovní tohto rozvojového programu pre mladých vo veku 14 – 24 rokov  zapojilo 48 študentov. Určili si veľké ciele a výzvy v športe, talente a dobrovoľníctve. Nebolo to určite ľahké splniť náročné úlohy, ale výsledok je krásny – 14x bronz, 13x striebro a 5x zlato. Online ceremóniu pre absolventov programu si môžete pozrieť v pondelok 26. októbra od 17,00 hod na tomto linku:

  https://www.dofe.sk/sk/novinky/prva-dofe-online-ceremonia-na-svete-dofe-hrdinovia-aj-napriek-korone-info-a-faq-574/

  A ak vás zaujíma, aké ciele si zvolili účastníci v minulom roku v jednotlivých oblastiach, tak tu sú príklady:

  • talent: Diana začala písať básne (vznikla 30-stranová zbierka), Karolína experimentovala s výrobou vlastnej čokolády a praliniek, Nicolas sa učil variť (zvládol 18 hlavných jedál), Barbora sa naučila piecť koláče a torty (celkovo 23 druhov), mnohí sa učili hrať na rôzne hudobné nástroje prípadne sa začali učiť ďalší cudzí jazyk, ...
  • šport: Anet, Jozef a Ondrej si zvolili zlepšenie fyzickej kondície pravidelnými tréningami počas celého roka. Na záver si dali cieľ zvládnuť všetky 3 úrovne celosvetovo známej súťaže Spartan! (Pozn.: Ak to iní splnia postupne v priebehu niekoľkých letných mesiacov, kvôli obmedzeniam počas pandémie to naši úspešne zvládli za jeden týždeň!)
  • dobrovoľníctvo: Monika a Danica viedli školské rádio, Nina založila a viedla tanečný krúžok, Michaela háčkovala chobotničky a deky pre predčasne narodené bábätká a dôchodcov, Jakub navštevoval a vzdelával deti v detskom domove, viacerí pomáhali seniorom alebo sa venovali čisteniu prírody, ...

  A to ešte nebolo všetko! Na záver snaženia dokázali účastníci programu svoje schopnosti na dobrodružnej expedícií. V praxi to znamená prežiť bez cudzej pomoci niekoľko dní a nocí (počet závisí na zvolenej úrovni) v neznámom teréne. A prívlastok dobrodružná je naozaj namieste. Pre bronzovú úroveň pochod Myjava – Veľká Javorina–Stará Turá s cca 20 kg  ruksakom, orientácia v prírode (občas i dezorientácia), varenie vlastného jedla, noc v stane pod Javorinou.

  A čo strieborní a zlatí absolventi? 3-4 dni turistiky sa im málilo, ale splav známej rieky Hron a turistika, samozrejme tiež bez mobilov a možnosti doplnenia potravín a nápojov, to už bolo iba pre našich zdatných. A dokázali to všetci, i keď niektorí občas plávali vedľa lodí a dúfali, že im voda vráti aspoň časť materiálu a potravín na prežitie.

  Samozrejme že sa nedajú popísať všetky úspechy vás - našich dofákov, ale určite môžeme konštatovať, že sme na vás veľmi hrdí. Veríme, že vytrvalosť, schopnosť prekonávať veľké ciele a pomáhať svojmu okoliu vás bude sprevádzať i naďalej. Veď i to je dôvod, prečo absolventi programu DofE sú vo svete uprednostňovaní pri prijímaní na prestížne vysoké školy a pri výberových konaniach do zamestnania.

  Za vedúcich programu DofE pri Gymnáziu v Myjave

 • Aktuálne opatrenia

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách a všetci žiaci našej školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

 • Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

  Dozor na internáte je až do štvrtka 15.10.2020 zabezpečený celodenne.

  Konkrétny termín vyzdvihnutia si osobných vecí z izeb si dohodnite telefonicky s pani vychovávateľkami.

 • Rozhodnutie ministra - 11.10.2020

 • Dôležitý oznam

  Od 12.10.2020 sa preruší vyučovanie na stredných školách a stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok. Zároveň vyzývame žiakov, aby necestovali na internát. 

  O platom rozvrhu hodín budú žiaci informovaní prostredníctvom správy na Edupage.

 • Pokyny pre stravníkov

  Prosíme všetkých stravníkov, aby zobrali na vedomie a dodržiavali nasledovné pokyny:

  1. prihlásený je automaticky každý stravník na celý mesiac;

  2. ak niekto nechce odoberať stravu napr. každý pondelok, môže to nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá ho na všetky        pondelky zo stravy odhlási;

  3. odhlášky  zo stravy treba uplatniť najneskôr deň vopred do 13:00 hod., a to:

            3.1  elektronicky cez internet na www.strava.cz;

            3.2  písomne do schránky pri kancelárii;

            3.3  telefonicky na č.t. 034/621 34 62.

  Platby

  Poštové poukážky, alebo lístky na platbu cez internet banking, rozdajú triedni učitelia žiakom približne 15. deň v mesiaci. Stravné treba zaplatiť do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca - t.j. do 25.10.2020 musí byť uhradená strava na mesiac november 2020.

  Stravníci, ktorí platia cez IB musia zadať variabilný symbol = číslo stravníka a do poznámky pre príjemcu meno a triedu stravníka-

  Čipy na evidenciu odobranej/neodobranej stravy

  Na evidenciu slúžia tie isté čipy ako na dochádzku do školy. V prípade, že si stravník zabudne čip, príde si k okienku vedúcej ŠJ pre náhradný lístok na obed, samozrejme pred výdajom obedov.

  PLATÍ  ZÁKAZ  VYNÁŠAŤ  RIAD  Z  JEDÁLNE !

 • Oznam pre rodičov, ktorí sa zúčastnia na rodičovskom združení

  Rodičia prichádzajúci na rodičovské združenie 24.9.2020 musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom a použiť na ruky dezinfekciu umiestnenú pri vchode.

  So sebou si prinesú vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti Toto prehlásenie odovzdajú v triedach triednym učiteľom.

  V prípade akýchkoľvek zmien ohľadom rodičovského združenia Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

 • Aktualizované pokyny

  Aktualizované pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR. 

 • Oznam pre návštevníkov školy

  Oznamujeme, že vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

  Príloha: Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 24.9.2020 o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

  Súčasťou združenia bude voľba zástupcov rodičov do Rodičovskej rady a do Rady školy. Rodičia, ktorí majú záujem kandidovať za člena Rady školy, oznámte, prosím, túto skutočnosť riaditeľke školy v termíne do 21.9.2020

  Prvé zasadnutie novozvolenej Rodičovskej rady prebehne o 16.30 hod. v riaditeľni.

  .

 • Oznam

  Povinnosť preventívneho nosenia rúšok v škole sa predĺžila do prvého októbra 2020. Nosenie rúšok je povinné v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

  Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Prikladáme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.09.2020.

 • Opatrenie hlavného hygienika

  Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorého cieľom je ochrana zdravia a ľudí. Sú v ňom uvedené výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v termíne od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 do 18:00 hod. pre

  - žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

  - žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Príloha: Opatrenia UVZ SR

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8.15 hod. v jednotlivých triedach školy.

  Žiakov prvých ročníkov a primy vyzdvihnú pri vchode do budovy triedni učitelia. Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy povolený nemajú.

  Žiadame všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali Pokyny riaditeľky školyManuál MŠ a dodržiavali nasledovné opatrenia:

  - každý žiak musí mať v priestoroch školy chránené horné dýchacie cesty rúškom,

  - ak má žiak zdravotné problémy (napr. astmu), môže byť rúško nahradené ochranným štítom,

  - každý žiak musí mať so sebou náhradné ochranné rúško a hygienické vreckovky,

  - každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy vyplnené tlačivo  "Zdravotný dotazník a vyhlásenie  zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu" , toto Vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi,

  - ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 dni, je povinný priniesť vyplnené tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti"  • Pokyny upravujúce podmienky vzdelávania od 1.9.2020

  Pokyny upravujúce podmienky vzdelávania od 1.9.2020

  Vážení študenti, milí rodičia, do pozornosti vám dávame Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR

 • Oznam pre stravníkov GyMy

  Oznam pre stravníkov GyMy

  Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 2.9.2020 pri výdaji  obedov musia používať idetifikačné čipy, ktoré im slúžia na evidenciu dochádzky. Obedové čipové karty sa už používať nebudú a sú nevratné.

 • Oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

  Oznam v súvislosti so začiatkom školského vyučovania v šk.roku 2020/2021:

  Pri nástupe prinesie žiak do školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave Tieto vyhlásenia vyzbierajú v triedach triedni učitelia.

  Informujeme žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Vyhodnotenie súťaže KLOKAN 2020

  Vyhodnotenie súťaže KLOKAN 2020

  V tomto školskom roku sa neuskutočnili vyššie kolá viacerých tradičných súťaží. Jednou z výnimiek bola medzinárodná matematická súťaž KLOKAN, ktorá prebehla v polovici júna online formou. Súťažilo spolu 46 žiakov gymnázia, pričom trinásti boli úspešnými riešiteľmi: Balážová Petra a Londáková Alžbeta zo sekundy; Kulíšková Tamara, Viskupová Eva a Závodský Hubert z kvinty; Babiarová Viktória z I.B; Boháč Viliam a Pribiš Andrej zo sexty; Bouma Christopher z II.B; Šlahor Michal z II.A; Plešová Soňa zo septimy; Cibula Dominik a Šiška Branislav z V.B. Diplomy a ceny úspešným riešiteľom pošlú organizátori v septembri. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Oznam

  Žiadame všetkých žiakov, ktorí sa budú stravovať v šk. roku 2020/2021, aby priniesli vyplnený a podpísaný Zápisný lístok triednym učiteľom v dňoch 29.-30.6.2020.

  Zápisný lístok musia priniesť všetci žiaci, ktorí

  1/ sa budú stravovať i naďalej

  2/ sa nestravovali a chcú sa stravovať 

  3/ sa stravovali a nebudú sa stravovať (vtedy lístok funguje ako odhláška)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria