• VYNIKAJÚCE UMIESTNENIE NA CELOSLOVENSKOM KOLE OLYMPIÁDY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

  VYNIKAJÚCE UMIESTNENIE NA CELOSLOVENSKOM KOLE OLYMPIÁDY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

  V dňoch 7. a 8. 6.2021 sa konalo on-line celoslovenské kolo olympiády z francúzskeho jazyka prostredníctvom platformy Zoom. Postúpila naň aj naša žiačka V.B triedy, víťazka krajského kola, Julka Hurbaničová a umiestnila sa na fantastickom 1. mieste v kategórii 2B J Súťaž mala dve časti – v pondelok sa konala písomná časť, v utorok ústna časť, po nej nasledovalo slávnostné ukončenie a vyhlásenie víťazov. Tento krásny výsledok nás všetkých veľmi  teší, ďakujeme Julke za reprezentáciu našej školy a blahoželáme k osobného úspechu, za ktorým je veľké množstvo snahy a práce a hlavne láska k francúzskemu jazyku.

 • Výsledky Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

  Po úspešnom zvládnutí písomnej časti  Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka   úspešne absolvovalo osem našich študentov aj ústnu časť, ktorá sa uskutočnila v piatok 4.6.2021. Srdečne všetkým blahoželáme a do budúcnosti želáme veľa úspechov.

 • Okresné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

  Minulý týždeň sme slávnostne odovzdávali ceny výhercom školského a okresného kola v anglickej a nemeckej olympiáde. Naši študenti si viedli skvelo a týmto sa im chceme poďakovať za ich účasť a reprezentáciu našej školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným učiteľom za výborne odvedenú prácu pri opravovaní testov online. A.Cilíková

 • Oznam

 • Návratový manuál pre stredné školy s účinnosťou od 17.5.2021

 • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

  Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom našej školy, že s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje minister školstva, vedy, výskumu a športu školské vyučovanie vo všetkých školách. Rozhodnutie ministra.

 • Výsledky prijímacieho konania - 5-ročné bilingválne štúdium

 • OZNAM - prijímacie konanie 5-ročné štúdium

  Milí uchádzači, na základe kritérií pre prijímacie konanie do 5-ročného štúdia bude dnes zverejnené výsledné poradie uchádzačov. Maximálny počet prijatých žiakov na 5-ročné štúdium na našej škole je 25. Termín na doručenie záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na všetkých  stredných školách je do 25. mája 2021. Zavazne_nastupenie_nenastupenie_5-rocne_studium

  V najbližšej dobe Vám bude na Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium na našej škole ---    čítaj VIAC

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o neprijatí a máte záujem študovať na našej škole, pošlite, prosím, odvolanie (VZOR_odvolania_5-rocne_studium), aby sme Vás mohli kontaktovať pri posune poradia. Kontaktovať pri posune poradia už budeme len tých uchádzačov, ktorí podajú odvolanie. V tom prípade ale neodovzdávajte na inú školu potvrdenie o nastúpení, nakoľko toto potvrdenie je záväzné (termín na doručenie potvrdenia o nastúpení je do 25. mája 2021). Poradie sa bude určite posúvať, nakoľko si žiaci mohli dať prihlášky na 4 školy.

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o prijatí, prosíme Vás, aby ste nám obratom zaslali záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka práve z dôvodu posunu poradia. Ďakujeme za ústretovosť.

  Tešíme sa na nových žiakov a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Výsledky prijímacieho konania na 4-ročné štúdium

 • OZNAM - prijímacie konanie 4-ročné štúdium

  Milí uchádzači, na základe kritérií pre prijímacie konanie do 4-ročného štúdia bude dnes po vykonaní prijímacej skúšky zostavené a zverejnené výsledné poradie uchádzačov. Maximálny počet prijatých žiakov na 4-ročné štúdium na našej škole je 48. Termín na doručenie záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na všetkých  stredných školách je do 25. mája 2021. Zavazne_nastupenie_nenastupenie_4-rocne_studium   

  V najbližšej dobe Vám bude na Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium na našej škole ---    čítaj VIAC

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o neprijatí a máte záujem študovať na našej škole, pošlite, prosím, odvolanie (VZOR_odvolania_4-rocne_studium), aby sme Vás mohli kontaktovať pri posune poradia. Kontaktovať pri posune poradia už budeme len tých uchádzačov, ktorí podajú odvolanie. V tom prípade ale neodovzdávajte na inú školu potvrdenie o nastúpení, nakoľko toto potvrdenie je záväzné (termín na doručenie potvrdenia o nastúpení je do 25. mája 2021). Poradie sa bude určite posúvať, nakoľko si žiaci mohli dať prihlášky na 4 školy.

  V prípade, že Vám bude doručené rozhodnutie o prijatí, prosíme Vás, aby ste nám obratom zaslali potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka práve z dôvodu posunu poradia. Ďakujeme za ústretovosť.

  Tešíme sa na nových žiakov a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Úspešní riešitelia celoslovenského kola geografickej olympiády

  Dňa 23.4.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali študenti Septimy Jakub Taran v kategóriách A a Z, Martin Ilavský v kategórii Z. Po dopoludňajších obhajobách prác v kat.A pokračovali študenti v riešení testov v kat.Z (vedomostný, anglický, multimediálny, praktický test). Časovo náročnejšie bolo riešenie praktickej časti testu, v ktorej mali zhodnotiť atraktivitu jednotlivých štátov sveta podľa zvolených kritérií s výstupom tvorby mapy sveta.

  Martin a Jakub sa stali úspešnými riešiteľmi (Jakub v obidvoch kategóriách) .

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a k dosiahnutému výsledku úspešného riešiteľa blahoželáme.

 • Víťazstvo našich študentiek na celoslovenskom kole súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť

  Na hodinách etickej výchovy sa naši študenti 2. ročníka každoročne zapájajú do programu Etika v podnikaní (Junior Achievement Slovensko),  ktorý prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt nielen v podnikateľskom prostredí. Súčasťou je súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť a tento školský rok aj súťaž SIR (Social Innovation Relay).

  Prvé korešpondenčné kolo bolo pre obe súťaže rovnaké a spočívalo v tvorbe podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti.

  Na základe toho porota vybrala pre SIR z 231 zapojených tímov TOP 20, kde sa umiestnili aj naše žiačky Simona  a Michaela Čerešňové za jeden tím a Adam Derda, Tereza Lesajová a Simona Makarová za druhý tím.

  Oba tímy postúpili aj  do celoslovenského online finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, kde porota vybrala 8 najlepších. Našu školu reprezentovali Terka L. a Simonka  M. už bez Adama D., nakoľko v tejto súťaži mohli byť tímy len dvojčlenné. Ich úlohou bolo vypracovať riešenie na zadanú prípadovú štúdiu, ktoré museli odprezentovať pred porotou. Dievčatá sa na súťaž starostlivo pripravovali, boli výborné a zaslúžene si odniesli víťazstvo.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

  DM

 • OZNAM - PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2. termín, náhradný termín

  MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej web stránke aktuálne platné Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021, na základe ktorého sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom okrese (v okrese III. stupňa varovania) preukazuje:

  1. negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní,

  2. negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo

  3. má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

  Keďže od 10.mája 2021 je naša škola podľa okresu opäť zaradená do bordovej farby, budeme vyžadovať od uchádzačov tento spôsob preukázania pri vstupe do budovy školy. Pripájame ďalšie usmernenia k priebehu prijímacích skúšok:

  a) Pred vstupom do budovy našej školy bude zmeraná teplota žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

  b) V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

  c) V priestoroch školy sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

  d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.

  e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

  f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

  Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

  a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

  b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

 • Výsledky Pytagoriády 2021

  Dňa 14.apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda online formou. V kategóriách P6 a P8 reprezentovali našu školu 9 žiaci z prímy a 2 žiaci z tercie. Najlepšie sa darilo Walterovi Scharbertovi z prímy, ktorý získal 6. miesto v kategórii P6 a súčasne sa stal úspešným riešiteľom. Úspešnou riešiteľkou sa tiež stala Martina Hlávková z prímy, ktorá obsadila 11. miesto v kategórii P6.Všetkým riešiteľom Pytagoriády ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • OZNAM - PRIJÍMACIE SKÚŠKY 1.termín

  MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej web stránke aktuálne platné Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021, na základe ktorého sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom okrese (v okrese III. stupňa varovania) preukazuje:

  1. negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní,

  2. negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo

  3. má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

  Keďže od 3.mája 2021 je naša škola podľa okresu zaradená do bordovej farby, budeme vyžadovať od uchádzačov tento spôsob preukázania pri vstupe do budovy školy. Pripájame ďalšie usmernenia k priebehu prijímacích skúšok:

  a) Pred vstupom do budovy našej školy bude zmeraná teplota žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

  b) V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

  c) V priestoroch školy sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

  d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.

  e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

  f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

  Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

  a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

  b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

   

 • Oznam

  Oznamujeme, že škola prechádza na Covid školský automat vydaný MŠVVaŠ SR, ktorý slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného a dištančného vzdelávania v školách pre žiakov podľa podmienok určených v rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 • Darujte nám, prosím, 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je i občianske združenie IUVENTUS pri Gymnáziu Myjava. Vaše 2 % dane pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% dane. Všetky ďalšie informácie nájdete TU

  Editovateľné tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní dane OZ IUVENTUS za rok 2020

   

 • Bronzová medaila pre GYMY v KK SOČ

  Dňa 31.3.2021 sa online uskutočnilo krajské kolo SOČ. Naše gymnázium reprezentovalo celkovo 11 žiakov z tried Septima a III.A.

  Tretie miesto, a tým aj najlepšie umiestnenie v krajskom kole SOČ, získal študent Martin Ilavský (septima) so svojou zaujímavou a inšpiratívnou prácou Včely a včelárenie z odboru 07– Pôdohospodárstvo.

  Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Martinovi k bronzu srdečne blahoželáme. D.Eliášová, koordinátor SOČ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria