Informácie o štúdiu

7902 J 74         5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium
 

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia  8. alebo 9. ročník ZŠ.
Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby ústne i písomne komunikovali v slovenskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí a následne získať možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce.
V tomto štúdiu je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk, ako cudzí jazyk ponúkame nemecký, francúzsky jazyk a ruský jazyk.


Prvý ročník tohto štúdia je zameraný na intenzívnu prípravu v anglickom jazyku v rozsahu 18 hodín týždenne. Tento počet zahŕňa predmety – Anglický jazyk (12h), ktorý zahŕňa prácu s anglickou učebnicou, anglickú gramatiku, konverzácie v rámci tematických okruhov a konverzáciu s americkým lektorom, Kreatívne písanie v anglickom jazyku (2h), Britská a americká literatúra (2h) a Reálie anglicky hovoriacich krajín (2h). V druhom ročníku sa redukuje počet hodín anglického jazyka na 4, pričom dve z nich sú vyučované americkým lektorom. Ďalej pribúdajú predmety vyučované v anglickom jazyku - matematika, biológia, umenie a kultúra, občianska výchova  a dejepis. V treťom ročníku okrem uvedených predmetov pribúda opäť predmet Britská a americká literatúra a Reálie anglicky hovoriacich krajín. V štvrtom ročníku sa štruktúra predmetov nemení a v piatom ročníku pribúdajú ešte ďalšie 2 hodiny anglického jazyka a voliteľný 4hodinový seminár, čo zabezpečuje dostatočnú prípravu žiakov na zvládnutie náročnej maturity na úrovni C1. V spolupráci so štátnou jazykovou školou v Trenčíne môžu študenti absolvovať Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka (C1 úroveň).

Popri náročnom štúdiu zoznamujeme našich bilingválnych študentov so sviatkami a tradíciami anglicky hovoriacich krajín, organizujeme napr. Halloween alebo Deň vďakyvzdania. Pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sú realizované Londýnskym divadelným súborom alebo martinským anglickým divadlom. Každoročne organizujeme aj poznávacie zájazdy do anglicky hovoriacich krajín – Anglicka, Škótska, Írska.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria