Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
1. cudzí jazyk 1CJ
2. cudzí jazyk 2CJ
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk a komunikácia AJN
biológia BIO
britská a americká literatúra BAL
cudzí jazyk 0CJ
cvičenia z biológie CVB
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z informatiky CIF
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia zo slovenského jazyka SCV
dejepis DEJ
ekonomika EKO
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEO
geografia GEO1
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatika INF
konverzácia s anglickým/americkým lektorom KAL
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
kreatívne písanie v anglickom jazyku KPA
literárny seminár LIS
matematika MAT
matematika v anglickom jazyku MAT_ANJ
náboženská výchova NAV
náuka o spoločnosti NOS1
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk NJN
občianska náuka OBN
občianska náuka OBN1
práca s anglickou učebnicou PAU
prípravný seminár z matematiky PSM
psychológia PSY
Psychosociálny tréning PST
Psychosociálny výcvik PSV
reálie anglicky hovoriacich krajín RAK
rozšírený anglický jazyk RAJ
rozšírený anglický jazyk B1 RAJB1
rozšírený anglický jazyk B2 RAJB2
rozšírený anglický jazyk C1 RAJC1
rozšírený francúzsky jazyk B2 RFJB2
rozšírený nemecký jazyk RNJ
rozšírený nemecký jazyk B1 RNJB1
rozšírený nemecký jazyk B2 RNJB2
ruský jazyk RUJ
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky bilingválny SMB
seminár z občianskej náuky SEO
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SVS
spoločenskovedný seminár bilingválny SSB
správanie SPR
technická výchova TCHV
technika TECH
telesná a športová výchova TSV2
telesná a športová výchova TSV
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UMK
voliteĺné predmety v maturitnom ročníku AUP
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.07.2020

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
    Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  • 034/6213461 - sekretariát
    0915 699 479 - riaditeľka
    034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria