• Oznam

  Na stránke MŠVVaŠ SR je zverejnený manuál Návrat do škôl 2021, na základe ktorého musíme uskutočniť  Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie.

  Dotazník, ktorý sme zaslali na EduPage, prosíme vyplniť v termíne do 18.12.2020 do 9.00 hod. Ďakujeme za spoluprácu.

 • Online workshopy

  Počas novembra a decembra sa na našom gymnáziu uskutočnila séria piatich workshopov  v rámci predmetu Občianska náuka. Workshopy na témy Demokracia a ľudské práva a Multikulturalizmus boli určené pre študentov 3. a 4. ročníka bilingválneho štúdia a 4. ročníka štvorročného štúdia.

  Prednášajúcim na týchto workshopoch bol Mgr. Pavol Struhár, PhD z Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, s ktorým naše gymnázium spolupracuje už niekoľko rokov. Naši študenti privítali takéto spestrenie on-line hodín cez MS Teams a živo sa zapájali do diskusie a riešenia problémov na dané témy. 

   

 • Oznam

  Oznamujeme, že na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bol zverejnený aktualizovaný manuál pre stredné školy zo dňa 11.12.2020 a Rozhodnutie ministra, v ktorom sa uvádza, že Vianočné prázdniny sa v šk.roku 2020/2021 uskutočnia v stredných školách od 21.12.2020 do 8.1.2021. Zároveň sa uvádza, že plánované polročné prázdniny 1.2.2020 sa neuskutočnia.

 • Blahoželáme

  Blahoželáme

  V dňoch 3. a 4. 12. 2020 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 31. ročníka olympiády v anglickom jazyku pre malé gymnázium. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A – príma, a 1B – tercia.

  Tento rok sa písomná i ústna časť uskutočnili netradične, a to on-line cez MS Teams program.

  Keďže z technického hľadiska to bolo o dosť náročnejšie ako po iné roky, hlavne pre mladších študentov, veľmi si ceníme ich ochotu zapojiť sa do olympiády i takýmto spôsobom.

  A tu sú už naši výhercovia v kategórii 1A:

  1. miesto  Ema Kuchárková  príma

  2. miesto  Kristína Konečná  príma

  3. miesto  Markéta Marková  príma

   

  Naši výhercovia v kategórii 1B:

  1. miesto  Petra Balážová  tercia

  2. miesto  Christina Holičová  tercia

  3. miesto  Alžbeta Londáková  tercia

   

  Ďakujeme za účasť, všetkým výhercom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole.

 • Oznam

  Oznamujeme, že na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bol zverejnený aktualizovaný manuál pre stredné školy a Rozhodnutie ministra.

 • Kritériá hodnotenia žiakov pri dištančnom vzdelávaní

 • Jesenné prázdniny

  Na základe rozhodnutia ministra sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • Úspešný ročník DofE a online ceremónia

  To, že naši študenti sú veľmi šikovní, je zrejmé z ich výsledkov v škole, na súťažiach ako i prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

  Okrem toho ale dokazujú svoju výnimočnosť i v mimoškolských aktivitách a jednou z najobľúbenejších je DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). V minulom školskom roku sa do jednotlivých úrovní tohto rozvojového programu pre mladých vo veku 14 – 24 rokov  zapojilo 48 študentov. Určili si veľké ciele a výzvy v športe, talente a dobrovoľníctve. Nebolo to určite ľahké splniť náročné úlohy, ale výsledok je krásny – 14x bronz, 13x striebro a 5x zlato. Online ceremóniu pre absolventov programu si môžete pozrieť v pondelok 26. októbra od 17,00 hod na tomto linku:

  https://www.dofe.sk/sk/novinky/prva-dofe-online-ceremonia-na-svete-dofe-hrdinovia-aj-napriek-korone-info-a-faq-574/

  A ak vás zaujíma, aké ciele si zvolili účastníci v minulom roku v jednotlivých oblastiach, tak tu sú príklady:

  • talent: Diana začala písať básne (vznikla 30-stranová zbierka), Karolína experimentovala s výrobou vlastnej čokolády a praliniek, Nicolas sa učil variť (zvládol 18 hlavných jedál), Barbora sa naučila piecť koláče a torty (celkovo 23 druhov), mnohí sa učili hrať na rôzne hudobné nástroje prípadne sa začali učiť ďalší cudzí jazyk, ...
  • šport: Anet, Jozef a Ondrej si zvolili zlepšenie fyzickej kondície pravidelnými tréningami počas celého roka. Na záver si dali cieľ zvládnuť všetky 3 úrovne celosvetovo známej súťaže Spartan! (Pozn.: Ak to iní splnia postupne v priebehu niekoľkých letných mesiacov, kvôli obmedzeniam počas pandémie to naši úspešne zvládli za jeden týždeň!)
  • dobrovoľníctvo: Monika a Danica viedli školské rádio, Nina založila a viedla tanečný krúžok, Michaela háčkovala chobotničky a deky pre predčasne narodené bábätká a dôchodcov, Jakub navštevoval a vzdelával deti v detskom domove, viacerí pomáhali seniorom alebo sa venovali čisteniu prírody, ...

  A to ešte nebolo všetko! Na záver snaženia dokázali účastníci programu svoje schopnosti na dobrodružnej expedícií. V praxi to znamená prežiť bez cudzej pomoci niekoľko dní a nocí (počet závisí na zvolenej úrovni) v neznámom teréne. A prívlastok dobrodružná je naozaj namieste. Pre bronzovú úroveň pochod Myjava – Veľká Javorina–Stará Turá s cca 20 kg  ruksakom, orientácia v prírode (občas i dezorientácia), varenie vlastného jedla, noc v stane pod Javorinou.

  A čo strieborní a zlatí absolventi? 3-4 dni turistiky sa im málilo, ale splav známej rieky Hron a turistika, samozrejme tiež bez mobilov a možnosti doplnenia potravín a nápojov, to už bolo iba pre našich zdatných. A dokázali to všetci, i keď niektorí občas plávali vedľa lodí a dúfali, že im voda vráti aspoň časť materiálu a potravín na prežitie.

  Samozrejme že sa nedajú popísať všetky úspechy vás - našich dofákov, ale určite môžeme konštatovať, že sme na vás veľmi hrdí. Veríme, že vytrvalosť, schopnosť prekonávať veľké ciele a pomáhať svojmu okoliu vás bude sprevádzať i naďalej. Veď i to je dôvod, prečo absolventi programu DofE sú vo svete uprednostňovaní pri prijímaní na prestížne vysoké školy a pri výberových konaniach do zamestnania.

  Za vedúcich programu DofE pri Gymnáziu v Myjave

 • Aktuálne opatrenia

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách a všetci žiaci našej školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

 • Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

  Dozor na internáte je až do štvrtka 15.10.2020 zabezpečený celodenne.

  Konkrétny termín vyzdvihnutia si osobných vecí z izeb si dohodnite telefonicky s pani vychovávateľkami.

 • Rozhodnutie ministra - 11.10.2020

 • Dôležitý oznam

  Od 12.10.2020 sa preruší vyučovanie na stredných školách a stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok. Zároveň vyzývame žiakov, aby necestovali na internát. 

  O platom rozvrhu hodín budú žiaci informovaní prostredníctvom správy na Edupage.

 • Pokyny pre stravníkov

  Prosíme všetkých stravníkov, aby zobrali na vedomie a dodržiavali nasledovné pokyny:

  1. prihlásený je automaticky každý stravník na celý mesiac;

  2. ak niekto nechce odoberať stravu napr. každý pondelok, môže to nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá ho na všetky        pondelky zo stravy odhlási;

  3. odhlášky  zo stravy treba uplatniť najneskôr deň vopred do 13:00 hod., a to:

            3.1  elektronicky cez internet na www.strava.cz;

            3.2  písomne do schránky pri kancelárii;

            3.3  telefonicky na č.t. 034/621 34 62.

  Platby

  Poštové poukážky, alebo lístky na platbu cez internet banking, rozdajú triedni učitelia žiakom približne 15. deň v mesiaci. Stravné treba zaplatiť do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca - t.j. do 25.10.2020 musí byť uhradená strava na mesiac november 2020.

  Stravníci, ktorí platia cez IB musia zadať variabilný symbol = číslo stravníka a do poznámky pre príjemcu meno a triedu stravníka-

  Čipy na evidenciu odobranej/neodobranej stravy

  Na evidenciu slúžia tie isté čipy ako na dochádzku do školy. V prípade, že si stravník zabudne čip, príde si k okienku vedúcej ŠJ pre náhradný lístok na obed, samozrejme pred výdajom obedov.

  PLATÍ  ZÁKAZ  VYNÁŠAŤ  RIAD  Z  JEDÁLNE !

 • Oznam pre rodičov, ktorí sa zúčastnia na rodičovskom združení

  Rodičia prichádzajúci na rodičovské združenie 24.9.2020 musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom a použiť na ruky dezinfekciu umiestnenú pri vchode.

  So sebou si prinesú vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti Toto prehlásenie odovzdajú v triedach triednym učiteľom.

  V prípade akýchkoľvek zmien ohľadom rodičovského združenia Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

 • Aktualizované pokyny

  Aktualizované pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR. 

 • Oznam pre návštevníkov školy

  Oznamujeme, že vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

  Príloha: Čestné prehlásenie návštevníka o bezinfekčnosti

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 24.9.2020 o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

  Súčasťou združenia bude voľba zástupcov rodičov do Rodičovskej rady a do Rady školy. Rodičia, ktorí majú záujem kandidovať za člena Rady školy, oznámte, prosím, túto skutočnosť riaditeľke školy v termíne do 21.9.2020

  Prvé zasadnutie novozvolenej Rodičovskej rady prebehne o 16.30 hod. v riaditeľni.

  .

 • Oznam

  Povinnosť preventívneho nosenia rúšok v škole sa predĺžila do prvého októbra 2020. Nosenie rúšok je povinné v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

  Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Prikladáme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.09.2020.

 • Opatrenie hlavného hygienika

  Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorého cieľom je ochrana zdravia a ľudí. Sú v ňom uvedené výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v termíne od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 do 18:00 hod. pre

  - žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

  - žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  Príloha: Opatrenia UVZ SR

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 o 8.15 hod. v jednotlivých triedach školy.

  Žiakov prvých ročníkov a primy vyzdvihnú pri vchode do budovy triedni učitelia. Zákonní zástupcovia žiakov vstup do budovy povolený nemajú.

  Žiadame všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, aby dodržiavali Pokyny riaditeľky školyManuál MŠ a dodržiavali nasledovné opatrenia:

  - každý žiak musí mať v priestoroch školy chránené horné dýchacie cesty rúškom,

  - ak má žiak zdravotné problémy (napr. astmu), môže byť rúško nahradené ochranným štítom,

  - každý žiak musí mať so sebou náhradné ochranné rúško a hygienické vreckovky,

  - každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy vyplnené tlačivo  "Zdravotný dotazník a vyhlásenie  zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu" , toto Vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi,

  - ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 dni, je povinný priniesť vyplnené tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti" strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria