Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium

Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na SŠ 2021 Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:

V prípade, že žiak bude mať na prihláške uvedené pri predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní slovné hodnotenie „absolvoval“  v danom roku alebo polroku, naša škola toto slovné hodnotenie nahradí známkou daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka.

 

V šk.roku 2021/2022 otvárame:

2 triedy - 48 žiakov - 4-ročné štúdium (klasické gymnázium)

1 triedu - 25 žiakov - 5-ročné bilingválne anglicko-slovenské štúdium 

Prihláška na štúdium na strednej škole

Ste v školskom roku 2020/21 ôsmaci alebo deviataci? Hľadáte strednú školu, na ktorej budete pokračovať v štúdiu? Ponúkame vám viacero možností, nad ktorými sa môžete zamyslieť spolu so svojimi rodičmi a vybrať si z našej ponuky.

Naša škola už dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v olympiádach i rozličných súťažiach na úrovni kraja, Slovenska a najnovšie i na medzinárodnej úrovni. Počet prihlásených študentov vysoko prevyšuje naše kapacitné možnosti a úspešnosť našich absolventov pri prijímaní na vysoké školy minulý rok dosiahla 100%.

 

Potrebné kódy k vyplneniu prihlášky:

Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení: 000 596 680

5-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium bilingválne Kód študijného odboru: 7902 J 74

4-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

8-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

Na aké otázky by ste si mali dať odpovede pri rozhodovaní?

 • dosahované výsledky na základnej škole
 • záujem vzdelávať sa a pokračovať v štúdiu na vysokých školách či pomaturitnom štúdiu
 • študovať 2 cudzie jazyky
 • vzdelávať sa bilingválne s druhým vyučovacím jazykom anglickým
 • získať všeobecné vzdelanie v prírodovedných i humanitných predmetoch
 • zapájať sa do rôznych predmetových súťaží, športových aktivít
 • mať možnosť využívať moderné pomôcky vo všetkých predmetoch
 • vzdelávať sa v podnetnom prostredí
 • študovať vo svojom meste alebo blízko bydliska
 • byť ochotní ísť za bilingválnym vzdelávaním aj ďalej od svojho bydliska
 • k Myjave Vás viažu športové, kultúrne a iné mimoškolské aktivity

 

Nasledujúce informácie sú určené práve vám, ktorí sa chcete v školskom roku 2020/21 stať gymnazistami, vám, ktorí ste už rozhodnutí i vám, ktorí možno ešte váhate.

Prečítajte si naše informácie, neváhajte dlho a príďte medzi nás!

 

Aktuálne  vám ponúka štúdium v nasledovných študijných odboroch:

 

7902 J             4-ročné gymnázium

7902 J 74        5-ročné bilingválne štúdium / druhý vyučovací jazyk anglický/

 

Čo môžete očakávať od jednotlivých študijných odborov?

 

5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia  8. alebo 9. ročník ZŠ.

Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby ústne i písomne komunikovali v slovenskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí a následne získali možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce. V tomto štúdiu je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk, ako cudzí jazyk ponúkame nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Na hodinách ANJ sa študenti majú možnosť stretávať s lektorom anglického jazyka a rozvíjať tak svoje komunikačné schopnosti.

Prvý ročník tohto štúdia je zameraný na intenzívnu prípravu v anglickom jazyku, kde v rámci 18 hodín týždenne zaraďujeme prácu s ANJ učebnicou, konverzáciu s ANJ lektorom, reálie anglicky hovoriacich krajín, kreatívne písanie v ANJ, britskú a americkú literatúru.  Od druhého ročníka pribúdajú ďalšie  predmety vyučované v anglickom jazyku - matematika, biológia, umenie a kultúra,  občianska výchova a dejepis, v 4. a 5 ročníku reálie ANJ hovoriacich krajín a britská a americká literatúra.  V 5. ročníku si študenti vyberajú z ponuky predmetov podľa svojho záujmu, maturujú povinne zo SJL a druhého vyučovacieho jazyka (anglického) na úrovni C1 a vyberajú si ďalšie 2 predmety.

Prijímacia skúška je zložená z talentovej skúšky, ktorej súčasťou bude test z  anglického jazyka ( na úrovni ZŠ), slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

Kritériá pre tohtoročné prijímacie konanie sú zverejnené v súlade s platnými predpismi.

 

4-ročné štúdium

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 9. ročník ZŠ. Štúdium prebieha podľa školského vzdelávacieho programu. Široká voliteľnosť predmetov umožňuje každému žiakovi vo  4. ročníku štúdia vytvoriť si svoj vlastný študijný program. Umožňuje kvalitnú prípravu na maturitu a prijímacie skúšky na všetky typy vysokoškolského štúdia.

Od 1. ročníka sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky, tradične najväčší záujem je o anglický, ďalej o nemecký, francúzsky a  ruský jazyk.

Vo všetkých ročníkoch štúdia sa študenti zapájajú do predmetových olympiád a súťaží,  napr. v cudzích jazykoch, do literárnych, výtvarných, športových súťaží, do programovania i stredoškolskej odbornej činnosti. Dosahujú výborné výsledky v rámci regiónu, kraja, v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Prijímacia skúška sa realizuje v zmysle platných predpisov, pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

Kritériá pre tohtoročné prijímacie konanie sú zverejnené.

 

8-ročné štúdium

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ.

Je veľkou výhodou pre žiakov, ktorí sa radi učia všetko nové, nakoľko sa stanú žiakmi strednej školy a nemusia už v budúcnosti absolvovať prijímacie konanie na strednú školu. V prípade záujmu je možný prestup na inú strednú školu na základe rozdielovej skúšky, nie cez prijímacie konanie.

Vo všetkých ročníkoch štúdia sa študenti zapájajú do predmetových olympiád a súťaží,  napr. v cudzích jazykoch,  matematike, do literárnych, výtvarných, športových súťaží. Dosahujú výborné výsledky v rámci regiónu, kraja, v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Prijímacia skúška sa realizuje v zmysle platných predpisov, pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

Kritériá pre tohtoročné prijímacie konanie sú zverejnené.

 

Čo ponúka škola svojim študentom v oboch formách štúdia?

 • získať kvalitné stredoškolské vzdelanie ako vstup do ďalšieho vysokoškolského či nadstavbového štúdia pod vedením kvalifikovaných pedagógov
 • možnosť zvládnuť 2 cudzie jazyky a v prípade záujmu začať študovať 3. cudzí jazyk

-     komunikovať na hodinách s lektorom ANJ

 • zapojiť sa podľa vlastného záujmu do predmetových olympiád, olympiád cudzích jazykov, literárnych, recitačných, speváckych, športových súťaží, do súťaží v programovaní i v stredoškolskej odbornej činnosti
 • využívať  kvalitné počítačové a multimediálne učebne v čase vyučovania i v poobedňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti
 • wifi pokrytie celej školy je samozrejmosťou, moderná didaktická technika je v každej triede
 • využívať pri výučbe jazykov 2 moderné jazykové laboratóriá, tabletovú učebňu
 • využívať digitálny obsah Planéta vedomostí v prírodovedných predmetoch  /MAT, CHE, FYZ, BIO v slovenskom i anglickom jazyku/, digitálne prírodovedné laboratórium, učebne FYZ, CHE, BIO
 • pracovať v medzinárodných  projektoch, prispievať do školského časopisu v anglickej verzii
 • pracovať v Žiackej školskej rade
 • zapojiť sa do bohatej mimoškolskej činnosti
 • rozvíjať športové aktivity v moderne vybavenej telocvični a posilňovni s umelou lezeckou stenou
 • na hodinách TV sa zapojiť do netradičných foriem cvičenia – zumba, salsa, pilates 
 • zúčastniť sa lyžiarskych kurzov, exkurzií, návštev divadelných predstavení, školských výletov, zahraničných pobytov
 • škola ponúka popri lyžiarskom kurze aj možnosť snowboardovania pod vedením    akreditovaných inštruktorov
 •  organizovať za výhodných podmienok stužkové slávnosti v spoločenskej sále v novej budove školy
 • zapojiť sa do každoročnej súťaže o najlepšiu triedu, zúčastniť sa imatrikulácie, karnevalu
 • v rámci školského stravovania poskytujeme stravovanie žiakom s bezlepkovou diétou
 • v súčasnosti škola zabezpečuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania,      

školského stravovania i mimoškolskej činnosti

Dôležité informácie pre vás:

 • naša  stránka www.gymy.sk aktuálne informuje o živote školy
 • každoročne nás nájdete na prezentáciách stredných škôl, uvítame možnosť prostredníctvom rodičovských združení na ZŠ informovať o možnostiach štúdia
  v 4-ročnom i 5-ročnom gymnáziu
 • informácie získate osobne na riaditeľstve školy  a na tel. č. 034/6213460
 • vzdelávacie aktivity školy podporuje Občianske združenie IUVENTUS, ktoré je aj príjemcom 2% daní a je každoročne zaregistrované v notárskom registri. Informácie nájdete na www.gymy.sk, prípadne www.rozhodni.sk. Ak využijete túto možnosť, ďakujeme.
 • môžete nám napísať na adresu skola@gymy.sk.

 

Tešíme sa na nových žiakov v školskom roku 2021/22 a keď nám objektívne okolnosti dovolia, pozývame rodičov,  aby využili možnosť navštíviť školu so svojimi deťmi a získali potrebné informácie o 4-ročnom, 5-ročnom i 8-ročnom štúdiu.

 

 

Potrebné kódy k vyplneniu prihlášky:

Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení: 000 596 680

5-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium bilingválne Kód študijného odboru: 7902 J 74

4-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

8-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria