Výsledky prijímacieho konania:

II.kolo prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium

 

por.č. kódové číslo body SPOLU
1. 455 191,20
2. 453 155,00
3. 454 148,50
4. 456 52,00
5. 457 51,50

 

 

Poradie uchádzačov o 4-ročné štúdium

       
p.č. kódové číslo BODY SPOLU  
1 438 274,65  
2 413 269,35  
3 403 268,00  
4 436 267,30  
5 445 266,30  
6 420 262,35  
7 419 260,65  
8 425 259,00  
9 426 255,65  
10 434 248,85  
11 448 245,85  
12 408 242,20  
13 414 241,00  
14 417 238,65  
15 449 237,15  
16 404 231,00  
17 442 229,35  
18 423 227,65  
19 427 226,35  
20 428 225,00  
21 418 219,85  
22 432 219,15  
23 409 219,15  
24 441 217,50  
25 415 213,50  
26 416 206,35  
27 437 206,00  
28 447 205,00  
29 440 201,35  
30 421 200,80  
31 450 200,50  
32 401 199,50  
33 429 198,35  
34 452 195,70  
35 412 190,50  
36 446 189,50  
37 431 184,50  
38 439 183,35  
39 402 182,00  
40 424 180,85  
41 407 178,00  
42 430 177,00  
43 451 175,50  
44 433 174,35  
45 435 170,35  
46 405 159,00  
47 410 156,15  
48 411 152,00  
49 406 149,00  
50 422 148,50  
51 444 144,15  
52 443 143,85  

 

 

 

Poradie uchádzačov o 5-ročné bilingválne štúdium
       
p.č. kódové číslo BODY SPOLU  
1 562 205,00  
2 534 205,00  
3 546 197,50  
4 563 192,50  
5 502 189,50  
6 551 189,50  
7 578 188,50  
8 509 188,00  
9 529 185,00  
10 573 184,50  
11 525 181,50  
12 543 179,00  
13 565 177,00  
14 527 176,00  
15 548 176,00  
16 501 175,00  
17 545 174,50  
18 572 174,00  
19 561 173,50  
20 552 173,50  
21 511 171,00  
22 540 170,00  
23 533 169,00  
24 532 167,50  
25 571 167,00  
26 515 167,00  
27 519 167,00  
28 542 164,00  
29 541 163,50  
30 512 163,00  
31 508 162,50  
32 574 162,50  
33 537 162,00  
34 575 161,50  
35 553 161,00  
36 554 161,00  
37 505 159,50  
38 550 158,00  
39 513 157,50  
40 544 157,00  
41 538 157,00  
42 535 156,50  
43 559 156,50  
44 579 154,50  
45 555 154,50  
46 516 153,00  
47 517 152,00  
48 530 152,00  
49 556 151,50  
50 557 150,50  
51 568 145,50  
52 523 143,50  
53 524 142,00  
54 503 141,00  
55 504 141,00  
56 539 141,00  
57 564 140,50  
58 566 140,50  
59 510 139,50  
60 531 138,50  
61 580 138,00  
62 577 137,50  
63 514 136,00  
64 536 135,50  
65 549 130,50  
66 567 125,50  
67 522 123,50  
68 507 121,00  
69 560 109,50  
70 570 78,00  
71 576 69,00  
72 558 57,00  
73 569 54,00  
74 526 50,00  
75 528 49,00  
76 547 49,00  
77 520 48,00  
78 506 39,00  
79 518 37,00  
80 521 34,00  
       

 

Pozrite si videoprezentácie našej školy:

Prezentačné video o škole

Povedali o nás...

Priestory školy

 

Aktuálne kritériá pre prijímacie konanie 2022/23:

4-ročné štúdium 

5-ročné bilingválne štúdium anglicko-slovenské

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na SŠ 2022 Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:

V prípade, že žiak bude mať na prihláške uvedené pri predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní slovné hodnotenie „absolvoval“  v danom roku alebo polroku, naša škola toto slovné hodnotenie nahradí známkou daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka.

V šk.roku 2022/2023 otvárame:

2 triedy - 50 žiakov - 4-ročné štúdium (klasické gymnázium)

1 triedu - 25 žiakov - 5-ročné bilingválne anglicko-slovenské štúdium - (v anglickom jazyku vyučujeme predmety matematika, biológia, občianska náuka, umenie a kultúra)

 

Prihláška na štúdium na strednej škole

Ste v školskom roku 2021/22 ôsmaci alebo deviataci? Hľadáte strednú školu, na ktorej budete pokračovať v štúdiu? Ponúkame vám viacero možností, nad ktorými sa môžete zamyslieť spolu so svojimi rodičmi a vybrať si z našej ponuky.

Naša škola už dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v olympiádach i rozličných súťažiach na úrovni kraja, Slovenska i na medzinárodnej úrovni. Úspešnosť našich absolventov pri prijímaní na vysoké školy minulý rok dosiahla 100%.

 

Potrebné kódy k vyplneniu prihlášky:

Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení: 000 596 680

5-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium bilingválne Kód študijného odboru: 7902 J 74

4-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

8-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

Na aké otázky by ste si mali dať odpovede pri rozhodovaní?

 • Aké som dosahoval/dosahovala výsledky na základnej škole?
 • Mám záujem vzdelávať sa a pokračovať v štúdiu na vysokých školách či pomaturitnom štúdiu?
 • Chcem študovať 2 cudzie jazyky?
 • Chcem sa vzdelávať bilingválne s druhým vyučovacím jazykom anglickým?
 • Chcem získať všeobecné vzdelanie v prírodovedných i humanitných predmetoch?
 • Chcem sa zapájať do rôznych predmetových súťaží, športových aktivít a olympiád?
 • Chcem mať možnosť využívať moderné pomôcky vo všetkých predmetoch?
 • Chcem sa vzdelávať v podnetnom prostredí?
 • Chcem študovať vo svojom meste alebo blízko bydliska?
 • Som ochotný/ochotná ísť za bilingválnym vzdelávaním aj ďalej od svojho bydliska?
 • Viažu ma k Myjave športové, kultúrne alebo iné mimoškolské aktivity?

 

Nasledujúce informácie sú určené práve vám, ktorí sa chcete v školskom roku 2022/23 stať gymnazistami, vám, ktorí ste už rozhodnutí i vám, ktorí možno ešte váhate.

Prečítajte si naše informácie, neváhajte dlho a príďte medzi nás!

 

Aktuálne  vám ponúkame štúdium v nasledovných študijných odboroch:

 

7902 J             4-ročné gymnázium

7902 J 74        5-ročné bilingválne štúdium / druhý vyučovací jazyk anglický/

 

Čo môžete očakávať od jednotlivých študijných odborov?

 

5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia  8. alebo 9. ročník ZŠ.

Cieľom bilingválneho vzdelávania je pripraviť absolventov tak, aby ústne i písomne komunikovali v slovenskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí vo všetkých predmetoch študijného programu pri ďalšom štúdiu na vysokých školách u nás i v zahraničí a následne získali možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce. V tomto štúdiu je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk, ako cudzí jazyk ponúkame nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Na hodinách ANJ sa študenti majú možnosť stretávať s lektorom anglického jazyka a rozvíjať tak svoje komunikačné schopnosti.

Prvý ročník tohto štúdia je zameraný na intenzívnu prípravu v anglickom jazyku, kde v rámci 18 hodín týždenne zaraďujeme prácu s ANJ učebnicou, konverzáciu s ANJ lektorom, reálie anglicky hovoriacich krajín, kreatívne písanie v ANJ, britskú a americkú literatúru.  Od druhého ročníka pribúdajú ďalšie  predmety vyučované v anglickom jazyku - matematika, biológia, umenie a kultúra,  občianska výchova a dejepis, v 4. a 5 ročníku reálie ANJ hovoriacich krajín a britská a americká literatúra.  V 5. ročníku si študenti vyberajú z ponuky predmetov podľa svojho záujmu, maturujú povinne zo SJL a druhého vyučovacieho jazyka (anglického) na úrovni C1 a vyberajú si ďalšie 2 predmety.

Prijímacia skúška je zložená z talentovej skúšky, ktorej súčasťou bude test z  anglického jazyka ( na úrovni ZŠ), slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

 

4-ročné štúdium

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 9. ročník ZŠ. Štúdium prebieha podľa školského vzdelávacieho programu. Široká voliteľnosť predmetov umožňuje každému žiakovi vo  4. ročníku štúdia vytvoriť si svoj vlastný študijný program. Umožňuje kvalitnú prípravu na maturitu a prijímacie skúšky na všetky typy vysokoškolského štúdia.

Od 1. ročníka sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky, tradične najväčší záujem je o anglický, ďalej o nemecký, francúzsky a  ruský jazyk.

Vo všetkých ročníkoch štúdia sa študenti zapájajú do predmetových olympiád a súťaží,  napr. v cudzích jazykoch, do literárnych, výtvarných, športových súťaží, do programovania i stredoškolskej odbornej činnosti. Dosahujú výborné výsledky v rámci regiónu, kraja, v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Prijímacia skúška sa realizuje v zmysle platných predpisov, pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

 

8-ročné štúdium (v šk. roku 2022/2023 tento typ štúdia neotvárame)

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ.

Je veľkou výhodou pre žiakov, ktorí sa radi učia všetko nové, nakoľko sa stanú žiakmi strednej školy a nemusia už v budúcnosti absolvovať prijímacie konanie na strednú školu. V prípade záujmu je možný prestup na inú strednú školu na základe rozdielovej skúšky, nie cez prijímacie konanie.

Vo všetkých ročníkoch štúdia sa študenti zapájajú do predmetových olympiád a súťaží,  napr. v cudzích jazykoch,  matematike, do literárnych, výtvarných, športových súťaží. Dosahujú výborné výsledky v rámci regiónu, kraja, v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Prijímacia skúška sa realizuje v zmysle platných predpisov, pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

 

Čo ponúka škola svojim študentom v oboch formách štúdia?

 • získať kvalitné stredoškolské vzdelanie ako vstup do ďalšieho vysokoškolského či nadstavbového štúdia pod vedením kvalifikovaných pedagógov
 • možnosť zvládnuť 2 cudzie jazyky

-     komunikovať na hodinách s lektorom ANJ

 • zapojiť sa podľa vlastného záujmu do predmetových olympiád, olympiád cudzích jazykov, literárnych, recitačných, speváckych, športových súťaží, do súťaží v programovaní i v stredoškolskej odbornej činnosti
 • využívať  kvalitné počítačové a multimediálne učebne v čase vyučovania i v poobedňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti
 • wifi pokrytie celej školy je samozrejmosťou, moderná didaktická technika je v každej triede
 • využívať pri výučbe jazykov 2 moderné jazykové laboratóriá, tabletovú učebňu
 • pracovať v medzinárodných  projektoch, prispievať do školského časopisu v anglickej verzii
 • pracovať v Žiackej školskej rade
 • zapojiť sa do bohatej mimoškolskej činnosti
 • rozvíjať športové aktivity v moderne vybavenej telocvični a posilňovni s umelou lezeckou stenou
 • na hodinách TV sa zapojiť do netradičných foriem cvičenia – zumba, salsa, pilates 
 • zúčastniť sa lyžiarskych kurzov, exkurzií, návštev divadelných predstavení, školských výletov, zahraničných pobytov
 • škola ponúka popri lyžiarskom kurze aj možnosť snowboardovania pod vedením    akreditovaných inštruktorov
 •  organizovať za výhodných podmienok stužkové slávnosti v spoločenskej sále v novej budove školy
 • zapojiť sa do každoročnej súťaže o najlepšiu triedu, zúčastniť sa imatrikulácie, karnevalu
 • v rámci školského stravovania poskytujeme stravovanie žiakom s bezlepkovou diétou
 • v súčasnosti škola zabezpečuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania,      

školského stravovania i mimoškolskej činnosti

Dôležité informácie pre vás:

 • naša  stránka www.gymy.sk aktuálne informuje o živote školy
 • každoročne nás nájdete na prezentáciách stredných škôl, uvítame možnosť prostredníctvom rodičovských združení na ZŠ informovať o možnostiach štúdia
  v 4-ročnom i 5-ročnom gymnáziu
 • informácie získate osobne na riaditeľstve školy  a na tel. č. 034/6213460
 • vzdelávacie aktivity školy podporuje Občianske združenie IUVENTUS, ktoré je aj príjemcom 2% daní a je každoročne zaregistrované v notárskom registri. Informácie nájdete na www.gymy.sk, prípadne www.rozhodni.sk. Ak využijete túto možnosť, ďakujeme.
 • môžete nám napísať na adresu skola@gymy.sk.

 

Tešíme sa na nových žiakov v školskom roku 2021/22 a keď nám objektívne okolnosti dovolia, pozývame rodičov,  aby využili možnosť navštíviť školu so svojimi deťmi a získali potrebné informácie o 4-ročnom, 5-ročnom i 8-ročnom štúdiu.

 

 

Potrebné kódy k vyplneniu prihlášky:

Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení: 000 596 680

5-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium bilingválne Kód študijného odboru: 7902 J 74

4-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

8-ročné: Názov študijného odboru: gymnázium  Kód študijného odboru: 7902 J

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
  Jablonská 301/5, 907 01 Myjava
 • 034/6213461 - sekretariát
  0915 699 479 - riaditeľka
  034/6213462 - školská jedáleň

Fotogaléria